Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

1.1 Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to informacje, które ujawniają lub mogą ujawnić tożsamość użytkownika. Z założenia unikamy pozyskiwania danych. O ile to możliwe, rezygnujemy z gromadzenia danych osobowych.

1.2 Postępowanie z danymi osobowymi
Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia umowy, nadania jej merytorycznego kształtu, przeprowadzenia lub realizacji stosunków wynikających z umowy (art. 6 I b rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Przetwarzanie danych osobowych wymaga ponadto zgody użytkownika (Art. 6 I rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych). Dane te nie są z zasady przekazywane podmiotom trzecim. Dane są przekazywane wyłącznie w celu realizacji umowy do wiadomości przedsiębiorstwa, któremu zlecono dostawę, o ile dostawa zamówionych towarów tego wymaga. Dane niezbędne do realizacji płatności są przekazywane do instytucji bankowej, której zlecono płatność i ew. do realizujących usługi, wybranych operatorów płatności. Przetwarzanie otrzymanych danych osobowych następuje wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, o ile w dalszej części nie ma odmiennych postanowień.

1.3 Dane dotyczące użytkowania
Podczas odwiedzin strony internetowej gromadzone są ogólne informacje techniczne. Należą do nich stosowany adres IP, godzina, czas trwania odwiedzin, typ przeglądarki i ew. strona pochodzenia. Dane użytkowe są z przyczyn technicznych rejestrowane w pliku dziennika i mogą być wykorzystywane i zapisywane w celu sporządzania analiz statystycznych tej strony internetowej. Dane użytkowe nie są łączone z innymi danymi osobowymi.

1.4 Czas trwania zapisu
Pozyskane dane osobowe po zakończeniu celu, w jakim zostały zgromadzone, pozostają zapisane wyłącznie przez okres, wynikający z przepisów ustawowych (w szczególności podatkowych).

2. Uprawnienia użytkownika

2.1 Udzielanie informacji
Użytkownik ma prawo żądać informacji na temat tego, czy jego dane osobowe są przetwarzane oraz, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, które są to dane osobowe i jakiego rodzaju, a także na temat pozostałych informacji określonych w art. 15 rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych.

2.2 Prawo do korekty
Użytkownik ma prawo do korekty nieprawidłowych danych osobowych należących do niego i zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie ochrony danych może zażądać uzupełnienia niekompletnych danych.

2.3 Prawo do usunięcia
Użytkownik ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Jesteśmy zobowiązani do ich niezwłocznego usunięcia, zwłaszcza gdy występują następujące przesłanki:

  • Dane osobowe nie są już wymagane do celów, dla których zostały zgromadzone lub były przetwarzane w innych sposób.
  • Użytkownik wycofał zgodę na przetwarzanie danych i nie występowała inna podstawa prawna przetwarzania.
  • Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do żądania usunięcia danych nie obowiązuje, jeżeli dane osobowe są niezbędne do dochodzenia, realizacji lub obrony naszych roszczeń prawnych.

2.4 Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania
Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku

  • zakwestionowania prawidłowości danych i wynikającej z tego konieczności ich sprawdzenia,
  • sprzecznego z prawem przetwarzania danych, przy jednoczesnym braku zgody na ich usunięcie, zastępując go na własne żądanie ograniczeniem zakresu wykorzystania,
  • gdy dane nie są już potrzebne, ale użytkownik wymaga ich do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych,
  • wniesienia sprzeciwu przez użytkownika wobec przetwarzania danych przy jednoczesnym braku rozstrzygnięcia, czy nasze uprawnione uzasadnienie stoi ponad uzasadnieniem użytkownika

2.5 Prawo do transmisji danych
Użytkownik ma prawo otrzymać swoje, uprzednio przekazane nam dane osobowe w uporządkowanym, konwencjonalnym i edytowalnym formacie oraz przekazać je bez przeszkód innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, o ile przetwarzanie opiera się na uzgodnieniu lub umowie, a przetwarzanie z naszej strony następuje przy zastosowaniu procedur zautomatyzowanych.

2.6 Prawo do odwołania
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych wynika z udzielonej zgody, użytkownik ma prawo do wycofania jej w dowolnej chwili.

2.7 Informacje ogólne i prawo do składania zażaleń
Korzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień jest z zasady bezpłatne. W razie zażaleń użytkownik ma prawo zwrócić się bezpośrednio do urzędu stanowiącego podmiot nadzorczy, czyli krajowego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

3. Bezpieczeństwo danych

3.1 Bezpieczeństwo danych

Wszelkie dane na naszej stronie internetowej są zabezpieczane przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją i przetwarzaniem.

3.2 Sesje i pliki cookies
Do obsługi strony internetowej możemy stosować pliki cookies lub sesje po stronie serwera, w których mogą być zapisywane dane. Cookies to pliki zapisywane przez stronę internetową na przeglądarce użytkownika, umożliwiające automatyczne wykrycie danego komputera przy kolejnych odwiedzinach strony i dostosowujące możliwości wykorzystania strony do preferencji użytkownika. Niektóre ze stosowanych cookies zostają usunięte po zakończeniu sesji przeglądarki. Są to tak zwane cookies sesji. Inne pliki cookies pozostają na urządzeniu końcowym i umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki przy kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej (trwałe cookies). Użytkownik może dokonać w przeglądarce ustawień, dzięki którym będzie informowany o zapisie cookies i może zadecydować o ich akceptacji lub wykluczyć ich akceptację w określonych przypadkach bądź całkowicie. Należy uwzględnić, że dezaktywacja cookies może ew. uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Zapewniamy, że z sesji bądź przez pliki cookies nie mogą być przejmowane żadne dane osobowe, a ich stosowanie ogranicza się wyłączenie do wymogów danej strony internetowej. Tym samym stwierdza się brak istotnych, przeciwstawnych interesów po stronie użytkownika (art. 6 I f rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych).

4. Newsletter

Po zarejestrowaniu się do naszego newslettera stosujemy wymagane w tym przypadku lub osobno przekazane przez użytkownika dane w celu regularnego przesyłania naszego newslettera drogą elektroniczną. Rezygnacja z newslettera jest możliwa w każdej chwili, a informację o tym należy przekazać, przesyłając wiadomość na adres podany w impressum lub klikając odpowiedni link w newsletterze.

5. Obecność na platformach mediów społecznościowych
Do prezentacji firmy i komunikacji wykorzystujemy następujące platformy mediów społecznościowych (poniżej wyraźnie wskazujemy na osyłacze dotyczące ochrony danych osobowych oraz możliwości opt-out).

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads alternativ http://www.youronlinechoices.com

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
Polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy
Opt-Out: https://twitter.com/personalization,

Google+ (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland)
Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland)
Polityka prywatności i Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Te platformy mediów społecznościowych mogą również przetwarzać dane osobowe poza UE, odwołujemy się przy tym do powyższych deklaracji o ochronie danych osobowych poszczególnych mediów społecznościowych.

Wymienione wyżej platformy mediów społecznościowych mogą na podstawie zachowania użytkownika i wynikających z niego zainteresowań tworzyć profile użytkowników i zapisywać na komputerze użytkownika pliki cookie, w których przechowywane są informacje o jego zachowaniu. Jeśli użytkownik posiada konto na danej platformie społecznościowej i jest zalogowany, jego zachowanie dotyczące korzystania z tej witryny może być zapisane niezależnie od urządzenia. Profil użytkownika może być wykorzystany, na przykład, do zamieszczania reklam, które najprawdopodobniej odpowiadają jego zainteresowaniom.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu komunikacji z użytkownikiem za pośrednictwem wybranych przez użytkownika mediów społecznościowych oraz w celu optymalizacji naszych mediów społecznościowych i zapewniamy, że nie narusza to interesów użytkownika, które przewyższałyby nad tym uzasadnionym interesem z naszej strony (art. 6 I ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Jeżeli użytkownik wyraził już zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez odpowiedniego operatora platformy mediów społecznościowych, jego dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie tej zgody (art. 6 I ust. 1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

6. Usługi świadczone przez podmioty trzecie

6.1 Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizującej sieć firmy Google, zarządzanej przez Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) oraz gromadzi i zapisuje dane, na podstawie których przy zastosowaniu pseudonimów tworzy profile użytkowe. Utworzone w ten sposób profile użytkowe służą do analizy zachowań użytkowników w celu optymalizacji i dostosowania oferty danej strony internetowej do preferencji użytkownika. Google Analytics stosuje tzw. pliki „cookies”, małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze/telefonie i umożliwiające analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacje utworzone przez cookies na temat korzystania ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji opcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach sygnatariuszach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest uprzednio skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google przesyłany jest pełny adres IP i zostaje skrócony na miejscu. Na wniosek operatora tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu użytkowania strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia dodatkowych usług powiązanych z użytkowaniem strony i internetu względem operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę/telefon komórkowy nie jest łączony z innymi danymi Google. Także profile użytkowe prowadzone pod pseudonimem nie są bez wyraźnej i oddzielnej zgody użytkownika zestawiane z jego danymi osobowymi. Tym samym stwierdza się brak istotnych, przeciwstawnych interesów po stronie użytkownika (art. 6 I f rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych). Użytkownik może uniemożliwić zapis plików cookies, dokonując odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że może to spowodować brak możliwości korzystania z pełnego zakresu wszystkich funkcji tej strony. Użytkownik może ponadto uniemożliwić rejestrację danych wygenerowanych przez cookie, dotyczących korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) w Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Informacje dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne na stronie http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Dokładne informacje dotyczące warunków użytkowania i ochrony danych znajdują się na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Zwracamy jednocześnie uwagę, że na tej stronie internetowej Google Analytics zostało rozszerzone o kod „anonymizeIp”, aby zapewnić anonimową rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie IP).

6.2 Korzystanie z Google Maps
Ta strona internetowa korzysta z Google Maps, usługi mapowej dostarczanej przez Google i obsługiwanej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Podczas korzystania z Google Maps zbierane, przetwarzane i wykorzystywane są również dane dotyczące stosowania map przez osoby odwiedzające strony internetowe. Nie ma to wpływu na interesy użytkowników, które przeważają nad techniczną koniecznością integracji interaktywnych map (art. 6 I f rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych). Informacje na temat ochrony danych osobowych Google są dostępne na stronie http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystania map Google można znaleźć na stronie http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

6.3 Google Web  Fonts
Aby móc zaprezentować na naszej stronie internetowej jednolitą czcionkę, korzystamy z tzw. czcionek Web Fonts firmy Google. Po wywołaniu jednej z naszych stron są one automatycznie zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki, by umożliwić odpowiednie wyświetlanie strony. Jeśli przeglądarka nie obsługuje używanych czcionek internetowych, można użyć standardowej czcionki komputera. Nie narusza to interesów użytkowników, które przewyższają tę techniczną konieczność (art. 6 I f rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych). Polityka prywatności Google jest dostępna tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/ Dalsze informacje na temat Google Web Fonts są dostępne pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq

7. Kontakt

Aby uzyskać informacje na temat ochrony danych, prosimy o kontakt, korzystając z poniższych danych. Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych:

Marko Möschter

CLICKHERO GmbH
Karl-Marx-Platz 11
16225 Eberswalde
E-Mail: alex@clickhero.de
Telefon: +49 (0) 3334 63 50 141